ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ
จำนวนปัจจุบัน 
จำแนกตามระดับการศึกษา61 | 60 | 59
จำแนกตามชั้นปี61 | 60 | 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา61
  
จำนวนนิสิตใหม่ 
จำแนกตามประเภทการรับเข้า61 | 60 | 59
จำแนกตามระดับการศึกษา61
จำแนกตามชั้นปี59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา61 | 59
  
  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
จำแนกตามระดับการศึกษา60 | 59 | 58
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา60 | 58
  
จำนวนการขอเอกสารทางการศึกษา 
KU | OSS61 | 60 | 59