วิชาศึกษาทั่วไป

Education for SDGs


การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564


การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 (คู่มือ)
ผ่านการพิจารณารับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 (คู่มือ)
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คลิปวีดิทัศน์การจัดทำข้อมูลตั้งต้นรายวิชาศึกษาทั่วไป การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564

อนุมัติ เปิดรายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา


 อนุมัติเปิดรายวิชา

01350104 ศิลปะการอ่านคน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01354102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01354103 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01390104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01453101 สิทธิขั้นพื้นฐาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01453103 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999112 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02728101 เคมีในชีวิตสมัยใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02728102 สารสีในงานศิลปะ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

03521101 ทะเลกับชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

03654111 สุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

04355185 จานร่อนเพื่อสุภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01308101 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01350103 ชีวิตยืดหยุ่นได้ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01390104 การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

02717112 การเมืองไทยร่วมสมัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

03654114 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับชีวิตยุคใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01387105 พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 1 มี.ค. 2564)

 01350102 เล่าเรื่องด้วยภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2563 28 ธ.ค. 2563)

01418106 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2563 28 ธ.ค. 2563)

 อนุมัติปรับปรุงรายวิชา 

01001317 ผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01009102 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01101101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01174231 นันทนาการเบื้องต้น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175142 การเต้นรำพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175151 เอดส์ศึกษา (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01176141 การวางแผนชีวิตและอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01240011 การออกแบบในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01244101 การออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355104 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355105 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355106 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355109 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355119 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355121 คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355204 การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01361103 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01401201 พืชเพื่อการสร้างคุณค่าชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01418101 การใช้งานคอมพิวเตอร์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01418105 ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999013 พลเมืองดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999023 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999031 มรดกอารยธรรมโลก (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999032 ไทยศึกษา (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999042 การพัฒนานิสิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

04837111 กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01255101 มนุษย์กับทะเล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357101 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357102 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357103 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357104 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01421201 รังสี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

03600012 เทคโนโลยีสีเขียว (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01418104 รู้ทันไอที (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 1 มี.ค. 2564)

03754251 การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2564 25 ม.ค. 2564)

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

แนะนำรายวิชาศีกษาทั่วไป :เศรษฐกิจหมุนเวียน “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21”

 ครั้งที่ 1 ” ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์”

โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ครั้งที่ 2 “จัดการการเรียนการสอน GE ออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ครั้งที่ 3  “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป :ประสบการณ์จาก มอ.”

โดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ครั้งที่ 4  “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL”

โดย ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครั้งที่ 5 “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)”

โดย ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ แนะนํารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Lifestyle for the 21st Century”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 6 “ทิศทางแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป ในอนาคต และนโยบายการจัดการศึกษาทั่วไปของประเทศ” 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เรื่อง “การประชุมชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

การประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมก.
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563


การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบในการขอเปิด-ปรับปรุงรายวิชา

(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)


เอกสารแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่             
เอกสารแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา             
แบบปรับปรุงรายวิชาที่จะบรรจุลงเล่มคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
ตัวอย่างการเขียนแบบปรับปรุงรายวิชา ตามแบบฟอร์ม วช.มก. 1-2
ตัวอย่าง วิชาที่1
ตัวอย่าง วิชาที่2

แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต

แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียน

อนุมัติใช้รายวิชาร่วม


01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355109 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355119 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355121 คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355204 การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01358101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I  (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01358102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01358103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01362101 ภาษาจีน I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01362102 ภาษาจีน II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01362103 ภาษาจีน III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

 03768111 เปตอง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768112 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768121 บาสเกตบอล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768141 นาฎศิลป์และลีลาศ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768151 กระบี่กระบอง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03754111 ภาษาอังกฤษ I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03754112 ภาษาอังกฤษ II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03754113 ภาษาอังกฤษ III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01131111 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

01999034 ศิลปวิจักษณ์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

01308101 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)