คณะกรรมการวิชาการ

      

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564    
ครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม
(Download)
ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562

 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม
(Download)
ครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561

 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 9/2561 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2564
ครั้งที่ 11/2564
ครั้งที่ 10/2564
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

– คำสั่ง / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ –

งานกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.)  ชั้น 7  อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2118-0100 ต่อ 618234  /  618203
e-mail : kuac@ku.th

..