แนะแนวการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Welcome To KaSetSaRt

คณะ วิทยาเขต
ค่าธรรมเนียม สถานที่สำคัญของ มก.

เกณฑ์

การรับเข้า

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราดูแลให้บริการ

ตลาดนัดหลักสูตรอุุดมศึกษา

ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มก.

กิจกรรมเปิดบ้าน

(Open House)

 

จัดช่วงปลายปี

(พย.-ธค.)

 

**ช่วงเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตลาดนัดหลักสูตรส่วนภูมิภาค

 ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

ที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ในส่วนภูมิภาค

โครงการการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

หนังสือแนะนำหลักสูตร ม.เกษตร

หลักสูตร

ทุนการศึกษา

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่   ชั้น 2 งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 02-1180100 ต่อ 8205-6 หรือ 8046-8051
โทรสาร 02-1180112