รับสมัครงาน

ข่าวประกาศรับสมัครงาน


     ประกาศสำนักบริหารการศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์