โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 (จัดการเรียนการสอนออนไลน์ พ.ศ. 2564)

กำหนดการเปิดตัวและปฐมนิเทศโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meetings และสำรองผ่าน YouTube Live) และเริ่มเปิดการเรียนการสอนรอบแรก วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 • รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2564) ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด 3 รอบ
 • โควตาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. รอบ TCAS 1/2565 เป็นต้นไป ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำ GPAX ระดับมัธยมศึกษา ทุกสาขาวิชาที่รับเข้า และยกเลิกข้อจำกัดของแผนการเรียน (ยกเว้นบางสาขายังคงมีข้อจำกัดของแผนการเรียนอยู่)
  • ผู้ที่จะสามารถยื่นโควตาฯ ได้ ยังคงจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 และจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 โดยไม่เว้นวรรคช่วงระยะเวลาการศึกษา
 • การสมัครเรียนและการเรียนการสอนจะไม่มีการกำหนดเกณฑ์ใด ๆ ผู้ที่สนใจเรียนเพื่อ re-skill และ up-skill หรือผู้ที่ต้องการสะสมผลการเรียนเพื่อเตรียมยื่นโควตาพิเศษเมื่อถึงระดับชั้น ม.6 ก็สามารถสมัครเรียนและได้ผลการเรียนได้ (ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน ผลการเรียนรุ่นที่ 16 หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

การสอบสัมภาษณ์ของโควตาฯ โครงการฯ
รุ่นที่ 15 (TCAS 1/2564)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีประกาศให้เปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลต่าง ๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
 • เว็บไซต์ติดตามผล: https://admission.ku.ac.th
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 

ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้าฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
Facebook: KULearn
การลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอนและการสอบ 096 224 2207
Facebook: KULearn
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
รายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th
รายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบฯ
รายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบฯ