ฝ่ายมาตราฐานหลักสูตร

   

   

 

                 การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
                 ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
                 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
                 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
                 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
                 แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
                 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
                 คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                 อบรม/สัมมนาหลักสูตร
                 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
                 วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
                 ระบบ มคอ.ออนไลน์
                 ถาม-ตอบ

– ฝ่ายมาตรฐการศึกษา สำนักบริหารการศึกษา –
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 0-2118-0143-5 ภายใน (61)8231-35
E-mail : psd.esd@ku.ac.th