โครงสร้างองค์กร

อธิการบดีฯ
คณะกรรมการประจำสำนัก
ผู้อำนวยการสำนัก
หัวหน้าฝ่าย

7 ฝ่าย 12 ส่วนงาน 130 อัตรา

 • สำนักงานเลขานุการ (38)

  • งานบริหารและธุรการ
  • งานแผน การคลัง และพัสดุ
   • จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
 • ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา (8)

  • งานสมัครและคัดเลือก
   • แนะแนว/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  • งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
   • การคัดเลือกผู้ผ่านเข้าศึกษา(รับตรง/ส่วนกลาง)
   • รายงานตัวเข้าศึกษา(มอบตัว,รหัสและบัตรประจำตัวนิสิต)
   • การขึ้นทะเบียนนิสิต
 • ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (24)

  • งานทะเบียน
   • ตรวจข้อสอบและดูแลระบบเกรดออนไลน์
   • ตรวจสอบสถานะการเรียนครบหลักสูตรเพื่อพิจารณาการอนุมัติปริญญา
   • ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
   • จัดทำปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
   • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
  • งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
   • ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาและให้คำปรึกษาระหว่างศึกษา
 • ฝ่ายบริการการเรียนการสอน (14)

  • งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ
   • จัดตารางการเรียนการสอนและห้องเรียน
   • ลงทะเบียนเรียนและเพิ่ม/ถอนรายวิชา
  • งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
   • พัฒนานิสิตด้านสหกิจศึกษา
 • ฝ่ายมาตราฐานการศึกษา (9)

  • งานพัฒนาหลักสูตร
   • พัฒนาหลักสูตร/การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
  • งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี (19)

  • งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
   • การพัฒนาอาจารย์/จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  • งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา
   • วิเคราะห์ข้อมูลและผลิตรายงานที่มีความยืดหยุ่น
   • ควบคุมกำหนดสิทธิ์ลำดับชั้นความลับของข้อมูล
   • ดูแล
 • ฝ่ายการศึกษานานาชาติ (9)

  • งานบริการนิสิตนานาชาติ
 • ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป (9)

  • งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป