อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ตามขั้นตอน และตามวันที่มหาวิทยาลัย กำหนด การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต โดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
3. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยจัดทำ เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทที่ได้รับการยกเว้น
4 นิสิตที่ลาฟักการศึกษาหรือถูกพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนไปแล้วไม่สามารถขอคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  เพิ่มเติม  รายละเอียด
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564   รายละเอียด
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติ่ม)  รายละเอียด
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (อัตราลดหย่อนก่อนประกาศนโยบายของ อว.)  รายละเอียด
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564  รายละเอียด
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  รายละเอียด

 

1. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

 รายละเอียดเพิ่มเติม
2.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี รหัส 50 – 54 รหัส 55 ขึ้นไป วิชาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รหัส 61
ภาคพิเศษ
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) รหัส 58 ขึ้นไป รหัส 55 – 57
เกษตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ สองปริญญา รหัส 52 ขึ้นไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 57 ขึ้นไป รหัส 50 – 56
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) รหัส 57 ขึ้นไป
สถิติ รหัส 56 ขึ้นไป
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) รหัส 60 ขึ้นไป รหัส 61 ขึ้นไป
เทคโนโลยีการบิน รหัส 51 ขึ้นไป
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ รหัส 50 ขึ้นไป
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 50 ขึ้นไป
การจัดการเทคโนโลยีการบิน รหัส 53 ขึ้นไป รหัส 60 ขึ้นไป
การจัดการการบิน รหัส 51 ขึ้นไป
ปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) รหัส 51 ขึ้นไป
วิทยาลัยการชลประทาน รหัส 48 ขึ้นไป
วิศวกรรมการบินและอวกาศ รหัส 60 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ รหัส 59 ขึ้นไป รหัส 54 – 58
เศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษ รหัส 59 ขึ้นไป รหัส 56 – 58
เศรษฐศาสตร์เกษตร รหัส 58 ขึ้นไป  รหัส 53 – 57
ธุรกิจการเกษตร รหัส 58 ขึ้นไป รหัส 51 – 57 
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) รหัส 53 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รหัส 55 ขึ้นไป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รหัส 50 ขึ้นไป
จิตวิทยา รหัส 54 ขึ้นไป
นิติศาสตร์ รหัส 50 ขึ้นไป
ภูมิศาสตร์ รหัส 54 ขึ้นไป
รัฐศาสตร์ รหัส 50 ขึ้นไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ) รหัส 59 ขึ้นไป รหัส 58 ขึ้นไป
อุตสาหกรรมเกษตร รหัส 56 ขึ้นไป
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) รหัส 58 ขึ้นไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ(นานาชาติ) รหัส 53 ขึ้นไป
ภาษาตะวันออก รหัส 56 ขึ้นไป รหัส 55 
ภาษาอังกฤษ รหัส 53 ขึ้นไป
การตลาด(นานาชาติ) รหัส 60 ขึ้นไป รหัส 59
การบัญชี รหัส 53 ขึ้นไป
การพยาบาลสัตว์ รหัส 57 ขึ้นไป
สังคมวิทยามานุษยวิทยา รหัส 57 ขึ้นไป
เทคนิคการสัตวแพทย์ รหัส 57 ขึ้นไป
ภาษาจีนธุรกิจ รหัส 64 ขึ้นไป
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) รหัส 63 ขั้นไป
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รหัส 64 ขั้นไป
วิทยาการและเทคโนโลยีโพลีเมอร์(นานาชาติ) รหัส 64 ขึ้นไป
เศรษฐ์ศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รหัส 64 ขึ้นไป
2.2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติม
อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ  รายละเอียดเพิ่มเติม