หลักสูตร

บางเขน

เกษตร


วนศาสตร์

สังคมศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

เทคนิคการสัตวแพทย์

ประมง

วิศวกรรมศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

มนุษยศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน


เกษตร กำแพงแสน

วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาเขตศรีราชา


วิทยาการจัดการ

วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

พาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์

สถาบันสมทบ

         
               วิทยาลัยการชลประทาน