คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๗

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๗

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙