ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ได้มีมติอนุมัติและให้ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แล้ว หลักสูตรภาษาไทยขยับการเปิดการเรียนการสอนกลับเข้าสู่ช่วงเวลาเดิม (เปิดเทอมเดือนมิถุนายน) ตามปกติ

นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา