iPad สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 2564

iPad สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 2564

CLOSED !!

มก.เปิดจองไอแพทราคา Education เพื่อช่วยเหลือนิสิต อาจารย์และบุคลากร ในการเรียนการสอน การสอบและการทำงาน
สนใจดูรายละเอียดและใช้สิทธ์พิเศษได้ที่ https://forms.gle/RSmcMKhjdWT73pmK9

รับสินค้าด้วยตัวเอง … ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

สิ่งที่ต้องเตรียม : [1] บัตรนิสิต มก./บัตรบุคลากร มก. [2] เงินสด (option 1)/เจ้าของบัตร (option 2-3)/เงินมัดจำ (option 4)