การบันทึกข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน-การสอบวัดผล และการลงประกาศต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ผู้สอน

การบันทึกข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน-การสอบวัดผล และการลงประกาศต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มี ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสานสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 24 ซึ่งกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต่าง ๆ มีการแจ้งข้อมูลการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปให้นิสิตแจ้งให้ทราบให้ชัดเจนนั้น

สำนักบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการประกาศรูปแบบการเรียนการสอน และช่องทางในการติดต่อรายวิชาต่าง ๆ แล้ว พบว่าปัจจุบันยังคงมีข้อมูลหมู่เรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลบนระบบ my.ku.th

ในการนี้ สำนักบริหารการศึกษาจึงขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน-การสอบวัดผล และการลงประกาศต่าง ๆ ให้นิสิตในหมู่เรียนได้รับทราบข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผล บนระบบ my.ku.th ให้เรียบร้อย เพื่อที่ทางสำนักบริหารการศึกษาจักได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผลสรุปต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการดำเนินงานได้ผ่านคู่มือที่แนบมาด้วยนี้

คู่มือวิธีการบันทึกข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน-การสอบวัดผล และการลงประกาศต่าง ๆ ให้นิสิตในหมู่เรียนได้รับทราบข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผล บนระบบ my.ku.th