ผู้บริหารและบุคลากร

สำนักงานเลขานุการ

1 นางภาลิณีย์  ไตรพัฒนาศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ    

งานบริหารและธุรการ

2 นางอโนชา ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ   anocha.c@ku.th 8066
3 นายนพดล บัวเผื่อน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ   noppadol.b@ku.th 8072
5 นางสาวรัฐติกา เสลานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   rattika.p@ku.th 8073
6 นางสาววิชยา สุ่มสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   witchaya.s@ku.th 8072
4 นางเอื้อมเดือน ชวาลสันตติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   uamduan.c@ku.th 8069
7 นางสาวศุภิสรา ชะม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   suphitsara.c@ku.th 8068
8 นางสาวพยาม กะการดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   payam.k@ku.th 8070
9 นางสาวลำพัน อุตโม พนักงานสถานที่   lamphan.u@ku.th 8005
10 นางรุ้งลาวัลย์ ไล้เลิศ พนักงานสถานที่   runglawan.l@ku.th  
11 นายประกอบ กันนุฬา พนักงานสถานที่   prakop.k@ku.th  
12 นายบุญรอด อินทร์พุ่ม พนักงานทั่วไป   boonrod.i@ku.th  
13 นายทัตพงศ์ คล้ายปาน พนักงานขับรถยนต์   taspong.k@ku.th  
14 นายยุทธนา แสงศิริ พนักงานขับรถยนต์   yuttana.sa@ku.th  
15 นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร พนักงานขับรถยนต์   narongrit.o@ku.th  
16 นางสาววารี เอี่ยมคง พนักงานสถานที่   waree.i@Ku.th  
17 นายมงคล ประทุมทอง พนักงานขับรถยนต์   mongkhon.p@ku.th  

งานแผน การคลังและพัสดุ

1 นางณัฐทลิกา กาลมิตร รักษาการการหัวหน้างานแผน การคลังและพัสดุ   nattalika.k@ku.th 8063
12 นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ   yuwadee.r@ku.th 8065
  นางสาวมนต์ชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ   monchanok.p@ku.th 8064
13 นายอุดม เจริญจิตรโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   udom.c@ku.th 8064
2 นางสาวพรปณต ปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ   pornpanod.p@ku.th 8067
18 นางสาวสุวินชา ลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   suwincha.l@ku.th 8086
14 นางสาวมนัสวี ฉันธนะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   manassawee.ch@ku.th 8086
3 นางปิยวดี โรจนจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ   piyawadee.r@ku.th 8075
4 นางสาววันวิสาข์ ผาสุขกาย นักวิชาการเงินและบัญชี   wanwisa.p@ku.th 8076
7 นางสาวดนิตา ศรีราม นักวิชาการเงินและบัญชี   danita.s@ku.th 8076
8 นางสาววารุณี บุปผเวช นักวิชาการเงินและบัญชี   warunee.boo@Ku.th 8078
9 นางสาวอนุสรา กิจโมกข์ นักวิชาการเงินและบัญชี   anussara.k@ku.th 8077
10 นางสาวทิพวัลย์ จันทร์เดช นักวิชาการเงินและบัญชี   thippavan.j@ku.th  
11 นางสาววิภารัตน์ รุ่งเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี   wiparat.run@ku.th  
5 นางสาวอาริยา ลันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ   petcharat.l@ku.th  
6 นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ   tipawan.k@ku.th  
16 นางวาสนา ทรัพย์ชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   wassana.s@ku.th  
17 นางสุฌานี ศรีดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   suchanee.s@ku.th  

ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

งานทะเบียน

1 นางนวพร คำชูสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา   nawaporn.k@ku.th 8029
2 นางสาวธนพร มีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ   tanaporn.m@ku.th 8011
3 นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บธ., วบศ., สุพรรณ. phattarakan.r@ku.th 8024
4 นางสาวออมรัชต์ ชูสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ศศ., ทสพ., สพ. omrat.c@ku.th 8021
5 นายรุ่งโรจน์ บุสสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สค. rungroj.b@ku.th 8025
6 นางสาววิภา กองเป็ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วท. wipa.k@ku.th 8017
7 นางสาวอลิสสา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วศ. นานาชาติ, ปม. alissa.m@ku.th 8015
8 นางสาวเสาวลักษณ์ ปกครอง นักวิชาการศึกษา มน. sawalux.p@ku.th 8028
9 นางสาววิมล พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา ศษ. wimol.p@ku.th 8026
10 นางสาวธิญาดา วิจิตรกุล นักวิชาการศึกษา ศศ., ทสพ., สพ. onnalin.w@ku.th 8022
11 นางสาวปรีดาพร งามปัญจะ นักวิชาการศึกษา กษ., วน. preedaporn.n@ku.th 8030
12 นางสาวดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ นักวิชาการศึกษา บว. dujfun.i@ku.th 8027
13 นางภิญญดา ทับทิมไทย นักวิชาการศึกษา วศ. ภาคพิเศษ pinyada.tab@ku.th 8016
14 นางสาวอนามฤณ กันบุญมา นักวิชาการศึกษา สถ., วน.(คู่ขนาน), สวล. sonjai.k@ku.th 8020
15 นางสาวณัฐกมล บัวทอง นักวิชาการศึกษา วศ. ภาคปกติ nutkamon.b@ku.th 8032
16 นางสาวศิวรี กมลเศวตวงศ์ นักวิชาการศึกษา ระบบเกรดออนไลน์, บธ. siwaree.k@ku.th 8023

งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

1 นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยเสม นักวิชาการศึกษา วท., คำร้องออนไลน์ suphaluck.s@ku.th 8018
2 นายธิปพล บุญศรี นักวิชาการศึกษา อก., คำร้องออนไลน์ thipaphol.b@ku.th 8099
3 นางสาววิระนุท แสงทองไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา คำร้องออนไลน์ viranut.k@ku.th 8099

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

งานรับสมัครและคัดเลือก

1 นางปานจิต บูรณสมภพ หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา   parnjit.b@ku.th 8046
2 นางสาวทัศนีย์ วรรณสาธพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   tassanee.w@ku.th 8048
3 นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ tcas จำนวนรับ ratchadaporn.k@ku.th 8049
4 นางสาวอรุณี พันธุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ tcas arunee.p@ku.th 8050
5 นางสาวนวียา เลาหะจินดา นักวิชาการศึกษา   naweeya.l@ku.th 8051

งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา

1 นางวัชรี ทองทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
  vatcharee.t@ku.th 8231
2 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ แนะแนวเชิงรุก kanyarat.k@ku.th 8202
3 นางสาวทิพย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ แนะแนวเชิงรุก openhouse tipparat.i@ku.th 8202

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ

1 นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอน   jiraphan.n@ku.th 8035
2 นางสาวช้องนาง ชาสิงห์แก้ว นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน, ผ่อนผัน chongnang.c@ku.th 8042
3 นางสาวชวนขวัญ เปี่ยมพูล นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน, สถิติ chuankwan.p@ku.th 8039
4 นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล นักวิชาการศึกษา ตารางเรียน gidsadee.pa@ku.th 8038
5 นางสาวณัฐนัน บดีกุล นักวิชาการศึกษา ตารางเรียน, มคอ. nattanan.b@ku.th 8038
6 นางสาวประภาพร บุญส่งศรี นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน prapaporn.b@ku.th 8040
8 นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน jarunun.sa@ku.th 8043
9 นางสาวนริสสา สียา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน narissa.see@ku.th 8041

งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

1 นายสืบ ชัยยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
  sueb.c@ku.th 8037
2 นายปัญญา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษา   punyar.s@ku.th 8202
3 นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   patamawadee.k@ku.th 8007
4 นางปนัดดา ดีหะริง นักวิชาการศึกษา   panadda.c@ku.th 8207
5 นางสาวปุณยนุช สนธิโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   punyanut.so@ku.th 8204

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร

1 นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา   lila.v@ku.th 8223
2 นางสาวพินทุ์สุดา ดีช่วย นักวิชาการศึกษา   pinsuda.d@ku.ac.th 8222
3 นางมันตา พันธ์จิตต์ นักวิชาการศึกษา   manta.p@ku.th 8224
4 นางสาวธิดา จันทาพูน นักวิชาการศึกษา   thida.c@ku.th 8221

งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ

1 นางวราภรณ์ สมบูรณ์กุล รักษาการแทนหัวหน้างานหลักสูตรและคุณวุฒิ   waraporn.m@Ku.th 8225
2 นางสาวดวงใจ ชุ่มเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   dangjai.c@ku.th 8234

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

1 นางมัลลิกา เกตุชรารัตน์ รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ   mallika.k@ku.th 8211
2 นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา   sudthida.m@ku.th 8214
3 นายวัชระ นิลประพันธ์ นักวิชาการศึกษา พัฒนาศักยภาพ watchara.n@ku.th 8213
4 นางนฤมล อินถา นักวิชาการช่างศิลป์ ออกแบบกราฟิก naruemon.i@ku.th 8055
5 นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เครือข่ายฯ udomluck.p@ku.th 8216

งานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.)

1 นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   jirawand.s@ku.th 8234
2 นายบดินทร์ พูลพรรณ นักวิชาการศึกษา   bordin.p@ku.th 8203
3 นายภาคิไนย ไทยธารา นักวิชาการศึกษา   pakinai.th@Ku.th 8203
4 นางสาวลานนา แย้มยลงาม นักวิชาการศึกษา   lanna.ya@ku.th 8203

งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา

1 นายสรพงษ์ เรือนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา   sorapong.r@ku.th 8059
2 นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   jaroonsak.s@ku.th 8217
3 นางสาวณัฐพร แซ่คู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ askme 4.0 nattaporn.s@ku.th 8059
4 นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้อมูลนิสิต akkhasri.j@ku.th  
5 นางสาวธัญญ์นัฐดา กุนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kuru kuonlinedoc thannatda.k@ku.th 8060
6 นายภาณุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ website phanuvat.b@ku.th 8055
6 นายกวิน โต๊ะสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kumart kawin.to@ku.th 8059
7 นางสาวจรินทร์พร เพ็ชร์นิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kuonlinedoc jarinporn.pe@ku.th 8059
8 นายดิศทัต แพทยานนท์ นักวิชาการศึกษา kulearn kulam disatad.ba@ku.th 8059
9 นายวิทยา วงษ์เอี่ยม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผลิตสื่อ wittaya.v@ku.th 8055

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

งานบริการนิสิตนานาชาติ

1 นางเบญจพร กิตติภาดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   benchaporn.k@ku.th 8303
2 นายกฤษณะ ปานแตง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   krishna.p@ku.th 8306
3 นางสาวชลธิชา พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   chonthica.pu@ku.th 8304
4 นางสาวกรกนก หวังเบญจพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   kornkanok.wa@ku.th 8303
5 นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   pairthip.ma@ku.th 8303
6 นางสาวสมฤดี สองบาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   somruedee.song@ku.th 8301
7 นางสาววรางคณา ทองคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   warangkana.tho@ku.th 8304
8 นางสาวนริศรา รุณกาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   narissara.ru@Ku.th 8304
  นางสาวศิริยากร ศศิพงษ์อนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   siriyakorn.sas@ku.th 8304

ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป

1 นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป   yonrawiwon.v@ku.th 8082
2 นางจารุณี สอนน้อย นักวิชาการศึกษา   jarunee.p@ku.th 8081
3 นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ website pornnapar.r@ku.th 8058
4 นางสาวมนันยา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษา   mananya.sue@ku.th 8083
5 นายณัทเดช ภูวธราดล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   anan.ph@Ku.th 8080
6 นางสาวธัญมน หวายสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   thanyamon.w@ku.th 8080
7 นายธีรยุทธ์ พลายกวม นักวิชาการศึกษา   teerayut.pl@ku.th