บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน/บันทึกวีดีโอ/ตัดต่อวีดีโอ

บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ และนิสิต ดังนี้
• บริการออกแบบงานนำเสนอ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบสไลด์อิเลคทรอนิกส์ และเว็บเพจ
• บันทึกเทปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอน
• บันทึกตัดต่อภาพ และเสียง เป็นระบบดิจิตอล
• สแกนภาพด้วยคอมพิวเตอร์
• บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ดีวีดี

แบบฟอร์มการขอใช้บริการของหน่วยผลิตสื่อการศึกษา  ดาวน์โหลดที่นี้
แบบฟอร์มการขอใช้บริการจากงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน  ดาวน์โหลดที่นี้

พิมพ์โปสเตอร์ขนาด A2-A0

บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ขนาดต่างๆ สำหรับคณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไป โดยสามารถเลือกวัสดุในการพิมพ์ และขนาดในการพิมพ์ได้ ดังรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องพิมพ์โปสเตอร์

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องพิมพ์โปสเตอร์  ดาวน์โหลดที่นี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
คณาจารย์นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับทักษะความรู้ในการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเปิดสอนในช่วงปิดภาคเรียนในส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา
โทร : 0-2942-8200 ภายใน (61)8055