ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ความชำนาญ  และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

 

หนังสือคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา จรรยาบรรณวีชาชีพอาจารย์ อื่นๆ
ทั้งหมด


บุคคลากรดีเด่น (สายวิชาการ)


เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง


การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์


การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จรรยาบรรณอาจารย์ มก.

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์
การบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560
“กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน”
18,19,28 เมษายน
9,19 พฤษภาคม
การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2) 27,28 มีนาคม
25 กันยายน
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 23 มิถุนายน
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม
บทบาทหน้าที่อาจารย์ 19 กรกฎาคม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  3 สิงหาคม
สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 30,31 สิงหาคม
ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2560  6 กันยายน
ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 13 กันยายน
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 2-5 กพ 59  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รุ่นที่ 1 : 22-24 ม.ค. ,4 ก.พ. 58
รุ่นที่ 2 : 2-4 มี.ค. 58
วิทยาเขตกำแพงแสน

29 มิ.ย. – 1ก.ค. 58
วิทยาเขตศรีราชา

13,15 ก.ค. 58
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
27,29 ก.ค. 58
รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
รศ.พนิต เข็มทอง
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภัคดี
ผศ.สุขุมาล กิติสิน
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตบัณฑิณเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 5 สค 59 ดร.สมเกียรตื ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ดร.นาวิน เยาวพลกุล
 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประจำปี 2559 19 สค 59  
โครงการสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 31 สค 59  
 โครงการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 18 เรื่องความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง 9 กย 59  
โครงการอบรม เรื่อง “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 29 สค 59 สหัส ภัทรฐิตินันท์
ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ขวัญใจ ชูกิจคุณ
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน” 30 สค 59 อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Active Teaching & Learning: Engaging Medium to Large Audiences” 7 กย 59 Professor Dr. James Arvanitakis

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา
โทร : 0-2942-8200 ภายใน (61)8211